Οικονομία Στη Θέρμανση – Προμέτρηση

Η προμέτρηση είναι εργασία απαραίτητη για να επιτύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη οικονομία στη θέρμανση. Με αυτήν προϋπολογίζονται τα υλικά, τα εργαλεία, τα μηχανήματα, ο αριθμός των εργαζομένων, ο βαθμός εξειδίκευσής τους και εν τέλει προϋπόλογίζεται το συνολικό κόστος του έργου. Η εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης είναι ένα σοβαρό έργο κι έτσι η προμέτρηση αποτελεί καθοριστική ενέργεια για οικονομική θέρμανση, πριν τη τοποθέτησή της.

Κατά τη προμέτρηση, μετρώνται βασικά υλικά, από τα σχέδια μελέτης κεντρικής θέρμανσης και στη συνέχεια, υπολογίζεται το σύνολο των υπολοίπων από αυτά τα βασικά. Αυτά συνήθως είναι εξαρτήματα συσκευών, μηχανημάτων, σύνδεσμοι (ρακόρ) και βάνες. Η οικονομία στη θέρμανση δηλαδή στηρίζεται στην προμέτρηση υλικών, εξαρτημάτων και μηχανημάτων που απαιτούνται για την εγκατάσταση μιας κεντρικής θέρμανσης, μέσα πάντοτε από την αντίστοιχη μελέτη κι έτσι να προϋπολογίσουμε το κόστος της, ενώ με την επιμέτρηση καταμετρώνται όλα τα υλικά, εξαρτήματα και μηχανήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί ως το τέλος της εγκατάστασης. Επίσης με την παράδοση της εγκατάστασης, πρέπει να κατατίθεται και το πρόγραμμα περιοδική συντήρησής της.

Για την προμέτρηση των υλικών εφαρμόζονται κανόνες που διευκολύνουν τον ακριβή υπολογισμό τους. Για παράδειγμα, από τα σχέδια του οριζόντιου δικτύου μελέτης κεντρικής θέρμανσης, προμετρώνται τα θερμαντικά σώματα και το μήκος των σωλήνων. Επιπλέον, από το κατακόρυφο σχέδιο της μελέτης κεντρικής θέρμανσης (κατακόρυφο διάγραμμα) υπολογίζονται το μήκος των σωλήνων, τα εξαρτήματα του δικτύου και τα εξαρτήματα – συσκευές – μηχανήματα του λεβητοστασίου.

Συμπαιρένοντας, για ακριβής προμέτρηση είναι απαραίτητη η μελέτη της κεντρικής θέρμανσης, γιατί μέσα από τα σχέδια της υπολογίζονται τα εξαρτήματα και οι ποσότητες των σωλήνων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με τη διατομή τους. Οι ποσότητες που προκύπτουν, καταχωρούνται σε πίνακα και αθροίζονται, για να βρεθεί το σύνολο των ομοειδών υλικών. Μετά από αυτή τη διαδικασία, υπολογίζεται το κόστος των υλικών και της εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου. Πολλές φορές χρειάζεται η επιτόπια παρατήρηση της οικοδομής, για να διαπιστώνονται τυχών τροποποιήσεις, που αλλάζουν τα δεδομένα της μελέτης, αλλά και του έργου γενικότερα.